ทีมงานของเรา

  • /
  • ทีมงานของเรา

บริษัท เอเจ โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นสมาชิกสามัญ (นิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจประเภทธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์) ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยทางบริษัทฯมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณภาพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภายในบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่ดีมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ตลอดจนมีวินัย มีจรรยาบรรณนายหน้า และจะมีการปรับปรุงระบบนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ภายในบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

aj_certificate